😛 😛 😛

ข้อที่ 4  ให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่าง รหัสแอสกี้ (ASCII) กับ รหัสยูนิโค้ด (Unicode) ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 

😛 😛 😛

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

27 responses »

 1. นาย พงศกร เพิ่มพูล 4/3 พูดว่า:

  ตอบ รหัสแอสกี้ มีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารดิจิทัสต่างๆ
  รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานที่เป็นสากล

 2. ด.ญ.วารุณี วิชัย ม.2/13 เลขที่37 พูดว่า:

  รหัสแอสกี้ มีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารดิจิทัสต่างๆ
  รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานที่เป็นสากล

 3. น.ส สุวิมล หาดทะเล พูดว่า:

  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน

 4. น.ส.วราภรณ์ ตะนานาตย์ ชั้น ม.4/7เลขที่42 พูดว่า:

  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น …

 5. น.ส อินทุอร เพชรเลิศ พูดว่า:

  รหัสแอสกี้ (ASCII) กับ รหัสยูนิโค้ด (Unicode)แตกต่างกันคือ
  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน

 6. รหัสแอสกี้ (ASCII) กับ รหัสยูนิโค้ด (Unicode)แตกต่างกันคือ
  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน

 7. รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา

 8. น.ส.ศิรินทิพย์ เกลี่ยกระโทกม.4/1 เลขที่ 37 พูดว่า:

  รหัสแอสกี้ มีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารดิจิทัสต่างๆ
  รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานที่เป็นสากล

 9. นาย จักริน รวดเร็ว ชั้นม.4/12 พูดว่า:

  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น …

 10. น.ส.เครือวัลย์ เพราะผักแว่น เลขที่ 31 ชั้นม.4/1 พูดว่า:

  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น …

 11. น.ส.วราลักษ์ มีศรีผ่อง ม.4/1 เลขที่ 36 พูดว่า:

  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น …

 12. น.ส.เพ็ญนภา นอใหม่ พูดว่า:

  รหัสแอสกี้ มีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารดิจิทัสต่างๆ
  รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานที่เป็นสากล

 13. น.ส.รุ่งไพลิน จ่อยครบุรี พูดว่า:

  รหัสแอสกี้ มีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารดิจิทัสต่างๆ
  รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานที่เป็นสากล

 14. รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน

 15. นายสวนินทร์ โชติช่วงสิราวดี ม.4/1 เลขที่ 6 พูดว่า:

  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน

 16. น.ส.สุชาดา โกฏค้างพลู เลขที่43 ม.4/5 พูดว่า:

  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน

 17. รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน

 18. ตอบ รหัสแอสกี้ มีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์และเครื่องมือสื่อสารดิจิทัสต่างๆ
  รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานที่เป็นสากล

 19. รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น …

 20. นาย วรวุฒิ กับกระโทก ชั้นม. 4/12 เลขที่34 พูดว่า:

  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น …

 21. รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น …

  ตอบกลับ

 22. ศักรินทร์ ป้องนาน 4.12 เลขที่19 พูดว่า:

  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา

 23. รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น

 24. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก ม4/10 เลขที่17 พูดว่า:

  รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
  รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น …

  • ศักรินทร์ ป้องนาน 4.12 เลขที่19 พูดว่า:

   รหัสแอสกี (ASCII Code) รหัสแทนด้วยตัวอักษรแบบแอสกี (American Standard Code for Information … ACK หมายถึง Acknowledge ผู้รับตอบรับว่าได้รับข้อมูลถูกต้อง … DC2 หมายถึง Device Control 2 เหมือน DC1 ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตจะนำไปใช้ … US หมายถึง Unit Separator อักขระคั่นกลางใช้แสดงการคั่นข้อมูลที่แตกต่างกัน …
   รหัสยูนิโค้ด (Unicode) … ๆ รหัสยูนิโค้ด เป็นรหัสที่ต่างจาก 2 ชนิด ที่ได้กล่าวมา คือใช้เลขฐานสอง … (font) ของภาษาต่าง ๆ ทั่วโลกในบางภาษา เช่น ภาษาจีน

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s