🙂 🙂 🙂 

ข้อ 5  นักเรียนคิดว่า การเลือกใช้ตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรประกอบงานมัลติมีเดีย ควรพิจารณาอะไรบ้าง จึงจะทำให้ ได้งานมัลติมีเดียที่น่าสนใจ  

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

17 responses »

 1. น.ส.วราภรณ์ ตะนานาตย์ ชั้น ม.4/7เลขที่42 พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครืองไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้งควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 2. น.ส สุวิมล หาดทะเล พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเคื่องไมโรคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กช์เข้ามาประกอบเพิมเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้ คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 3. น.ส อินทุอร เพชรเลิศ พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 4. ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆ

 5. น.ส.วราลักษ์ มีศรีผ่อง ม.4/1 เลขที่ 36 พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครืองไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้งควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 6. น.ส.เพ็ญนภา นอใหม่ พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆ

 7. น.ส.รุ่งไพลิน จ่อยครบุรี พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 8. น.ส.เพ็ญนภา นอใหม่ พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 9. ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 10. นายชัชชัย เมืองกระโทก พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนา

 11. น.ส.สิรินภา ประทุมมา ม.4/10เลขที่41 พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครืองไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้งานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้งควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 12. นายสวนินทร์ โชติช่วงสิราวดี ม.4/1 เลขที่ 6 พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์มีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆ

 13. น.ส.สุชาดา โกฏค้างพลู เลขที่43 ม.4/5 พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 14. ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 15. ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 16. ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

 17. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก ม4/10 เลขที่17 พูดว่า:

  ระบบมัลติมีเดีย เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้การใช้งานเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์จึงมีความเป็นไปได้อย่างมากที่จะนำมัลติมีเดียไปใช้ในงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการแสดงไฮเปอร์เท็กซ์เข้ามาประกอบเพิ่มเติมเพื่อให้มีสีสันรูปแบบที่น่าสนใจมากขึ้นควรเรียนอะไรที่จะได้จากการพัฒนาและประยุกต์ใช้สื่อคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s