🙂 🙂 🙂

ข้อที่ 9  Network Topology พื้นฐานมีอยู่ 3 ประเภท (คือ แบบดาว, แบบบัส, แบบวงแหวน) แต่ละประเภทมีข้อดี ข้อด้อย แตกต่างกัน ให้นักเรียนบอกข้อดี ข้อด้อย ของ Topology แต่ละประเภท ให้ครบทั้ง 3 ประเภท
ให้ตอบตามรูปแบบดังนี้
  แบบดาว                ข้อดี       :  ………………
                              ข้อด้อย  :  ………………

  แบบบัส                 ข้อดี       :  ………………
                              ข้อด้อย  :  ………………

  แบบวงแหวน          ข้อดี       :  ………………
                              ข้อด้อย  :  ………………

🙂 🙂 🙂

Advertisements

About ครูโอ้

Teacher Chokchaisamakkhi School Area 31 Nakhonratchasima

238 responses »

Comment navigation

 1. นางสาวกรรณิกา เปลื้องกระโทก ม.4/1 เลขที่ 14 พูดว่า:

  ข้อดีของเครือข่ายแบบดาว
  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ

  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้..

  ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)

  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps

  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใหม่ได้ยาก.

 2. น.ส.มินตรา บุตรกระโทก เลขที่ 17 ม.4/1 พูดว่า:

  ข้อดีของเครือข่ายแบบดาว
  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ

  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้..

  ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)

  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps

  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใหม่ได้ยาก.

 3. น.ส.สุชาดา โกฏค้างพลู เลขที่43 ม.4/5 พูดว่า:

  ข้อดีของเครือข่ายแบบดาว
  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้..

  ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใหม่ได้ยาก.

 4. นางสาวสุภาวิดา บทกระโทก เลขที่ 20 ชั้นม.4/5 พูดว่า:

  ข้อดีของเครือข่ายแบบดาว
  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้..

  ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใหม่ได้ยาก.

 5. น.ส.อรอนงค์ ดื้อกระโทก ม.4/1 เลขที่ 28 พูดว่า:

  ข้อดีของเครือข่ายแบบดาว
  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้..

  ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใหม่ได้ยาก.

 6. น.ส.ศิริภรณ์ ต่วนกระโทก เลขที่ 38 ม.4/5 พูดว่า:

  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว)
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้..

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใหม่ได้ยาก.

 7. น.ส. สุภาวดี แอบครบุรี เลขที่27 ม.4/1 พูดว่า:

  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว)
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้..

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใหม่ได้ยาก.

 8. น.ส.สิรินภา ประทุมมา เลขที่41 ม.4/10 พูดว่า:

  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว)
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้..

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใหม่ได้ยาก..

 9. นาย ชัยณรงค์ พรั่นกระโทก ม.4/10 พูดว่า:

  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว)
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้..

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใหม่ได้ยาก..

 10. นงนุช หนุนกระโทก เลขที่ 37 ม.4/140 พูดว่า:

  1. สะดวก ง่ายต่อการตรวจสอบการทำงานของระบบโดยรวม
  2. หากเครื่องคอมพิวเตอร์สถานีงานหนึ่งเสีย เครื่องอื่น ๆ สามารถใช้งานได้ตามปกติ
  3. มีความเป็นระเบียบ
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบดาว)
  1. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลช้า ( 4 Mbps)
  2. สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายของสายสัญญาณ
  3. การขยายระบบจะขึ้นอยู่กับจุดควบคุมส่วนกลาง
  4. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เซริ์ฟเวอร์เสีย เครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้..

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านสายส่งสัญญาณ
  2. ติดตั้งสะดวก ง่าย
  3. สามารถติดตั้งสถานีเพิ่มได้ง่าย
  4. อัตราเร็วในการส่งข้อมูลสูง ( 10 Mbps)
  (ข้อด้อยของเครือข่ายแบบบัส)
  1. ติดตามข้อผิดพลาดได้ยาก
  2. ควบคุมการทำงานได้ยาก
  3. ถ้าสายส่งสัญญาณหลักเสียหาย ระบบเครือข่ายจะไม่สามารถทำงานได้

  (ข้อดีของเครือข่ายแบบวงแหวน)
  1. ประหยัดค่าใช้จ่ายของสายส่งสัญญาณ
  2. ขยายระบบได้ง่าย
  3. อัตราความเร็ว 6 Mbps
  ข้อด้อยของเครือข่ายแบบวงแหวน
  1. ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องใดเครื่องหนึ่งเสียระบบจะใช้งานไม่ได้
  2. การติดตามหาความผิดพลาดทำได้ยาก
  3. จัดโครงสร้างแบบใหม่ได้ยาก..

Comment navigation

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s