ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553

คำอธิบายรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต จำนวน 40 ชั่วโมง เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ การใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดียในชีวิตประจำวัน การประยุกต์ใช้สารสนเทศ การใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล งานกราฟิกและมัลติมีเดีย โดยใช้โปรแกรมด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย อย่างน้อยประเภทละ 1 โปรแกรม การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแก้ไข การสร้างภาพเคลื่อนไหว การใช้สี และการตกแต่งภาพ อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ
ปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย อย่างน้อยประเภทละ  1 โปรแกรม สามารถสร้างงานตามจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการทำงาน มีจิตสาธารณะใช้พลังงานทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ตามผลการเรียนรู้ต่อไปนี้

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายส่วนประกอบของโปรแกรมกราฟิกและมัลติมีเดีย

2. อธิบายชนิดของแฟ้มข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย

3. ปฏิบัติการใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

4. อธิบายการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการสืบค้นข้อมูล

5. ปฏิบัติการสร้างรูปภาพด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ

6. อธิบายและปฏิบัติการบันทึกภาพและการเรียกใช้ภาพในฟอร์แมทแบบต่างๆ

การตัดเกรด

แบ่งคะแนนเป็น   80 : 20 คือ

คะแนนระหว่างภาค  :   80       คะแนนสอบปลายภาค  :  20

80 – 100               เกรด  4.0
75 –  79                 เกรด  3.5
70 –  74                 เกรด  3.0
65 –  69                 เกรด  2.5
60 –  64                 เกรด  2.0
55 –  59                 เกรด  1.5
50 –  54                 เกรด  1.0
0 –  49                 เกรด   0
ส่งงานไม่ครบ                    ร
ขาดสอบ                         ขส
เวลาเรียนไม่ถึง 80%      มส

 

Advertisements