ตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษร

(Character and Fonts)

                ในอดีตได้มีการข้อความหรือตัวอักษรเป็นสื่อกลางในการติดต่อระหว่างกัน โดยผ่านการอ่านหรือบันทึกเรื่องราวต่างๆ ต่อมาได้นำตัวอักษรมาประยุกต์ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ด้วยกระบวนการเรียบเรียง ประมวลผล และนำมาใช้งาน ในการจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ และโฆษณาต่างๆ  เช่น รายงาน โบชัวร์ แบบฟอร์ม หนังสือและพจนานุกรม เป็นต้น แม้แต่การสื่อสารด้วยข้อความที่เป็นเท็กซ์ และเผยแพร่ผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ในรูปแบบ HTML (Hypertext Markup Language) ซึ่งกำลังนิยมแพร่หลายในปัจจุบัน

มาตรฐานของตัวอักษร  ในการติดต่อสื่อสารข้อมูล มักจะเกิดปัญหาเกี่ยวกับตัวอักษรหรือข้อความที่ปลายทาง ไม่สามารถแสดงผลได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบและคุณลักษณะของตัวอักษรมีความแตกต่างกันนั่นเอง เพื่อเป็นการแก้ปัญหานี้ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึงมีการกำหนดมาตรฐานของตัวอักษรขึ้น โดยแบ่งมาตรฐานตัวอักษรออกเป็น 2 ชนิด คือ  แอสกี                 (ASCII)  และ ยุนิโค้ด (Unicode)

แอสกี     (ASCII)  รหัสแอสกีมีใช้ในระบบคอมพิวเตอร์ และเครื่องมือสื่อสารแบบดิจิทัลต่างๆ พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการ X3 ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมมาตรฐานอเมริกา (American Standards Association) ภายหลังกลายเป็น สถาบันมาตรฐานแห่งชาติอเมริกา (American National Standard Institute : ANSI) ในปี ค.ศ. 1969 โดยเริ่มต้นใช้ครั้งแรกในปี ค.ศ. 1967 ซึ่งมีอักขระทั้งหมด 128 ตัว (7 บิต) โดยจะมี 33 ตัวที่ไม่แสดงผล (unprintable/control character) ซึ่งใช้สำหรับควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์บางประการ เช่น การขึ้นย่อหน้าใหม่สำหรับการพิมพ์ (CR & LF – carriage return and line feed) การสิ้นสุดการประมวลผลข้อมูลตัวอักษร (EOT – end of text) เป็นต้น และ อีก 95 ตัวที่แสดงผลได้ (printable character) ดังที่ปรากฏตามผังอักขระ (character map) ด้านล่าง

รหัสแอสกีได้รับการปรับปรุงล่าสุดเมื่อ ค.ศ. 1986 ให้มีอักขระทั้งหมด 256 ตัว (8 บิต) สำหรับแสดงอักขระเพิ่มเติมในภาษาของแต่ละท้องถิ่นที่ใช้ เช่น ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย ฯลฯ โดยจะมีผังอักขระที่แตกต่างกันไปในแต่ละภาษาซึ่งเรียกว่า โคดเพจ (codepage) โดยอักขระ 128 ตัวแรกส่วนใหญ่จะยังคงเหมือนกันแทบทุกโคดเพจ มีส่วนน้อยที่เปลี่ยนแค่บางอักขระ

ยุนิโค้ด (Unicode) ยูนิโค้ดเป็นรหัสที่พัฒนาขึ้นเพื่อใช้งานที่เป็นสากล โดยองค์กรกำหนดมาตรฐานสากล (ISO: International Organization  for Standardization) เนื่องจากคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน มีผู้ใช้งานหลายชนชาติ โดยผู้พัฒนาคือองค์กรมาตรฐานสากลหรือ ไอเอสโอ เพื่อรองรับตัวอักษรและสัญลักษณ์ต่างๆ ของแต่ละภาษา ตัวอย่างเช่น Code Point เป็นต้น เช่น CJK เป็นมาตรฐาน Unicode ของ 3 ประเทศ คือ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี

รูปแบบและลักษณะของตัวอักษร  สามารถจัดแบ่งได้เป็น 3 ระดับได้แก่

 • ประเภท (Category)
  • Serif  อักษรจะมีเส้นคล้ายๆ ขีด-เหลี่ยม
  • Sans-Serif  มีรูปร่างมนกลมและดูสวยงาม
  • Monospaced  บางครั้งเรียกว่า Typewriter Font เนื่องจากเป็นตัวอักษรที่ใกล้เคียงกับเครื่องพิมพ์ดีด
  • Script เป็นแหล่งรวบรวมของแบบอักษรทุกชนิดที่มีลักษณะพิเศษต่างๆ
 • ตระกูล (Family)
  • เป็นหมวดหมู่ที่ย่อยลงไปจาก Category แต่ตัวอักษรที่อยู่ในตระกูลเดียวกัน จะมีบรรพบุรุษร่วมกันดังตาราง

Category

Family

Serif Times, Century, Schoolbook, Garamond
Sans-Serif Helvetica, Arial, Verdara
Monospaced Courier, Courier New
Decorative Whimsy, Arribal,Bergell
 • ชื่อเฉพาะ (Face) เป็นตัวอักษรที่สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง Family และ Face ที่พบเห็นบ่อยๆ ดังตาราง

Family

Face

Times Roman, Italic
Arial Regular, Bold, Italic
Courier Regular, Oblique
Whimsy Regular, Bold

การใช้งานตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรในมัลติมีเดีย  มีวิธีการดังนี้

 • ตัวอักษรเล็กเมื่อใช้ จะต้องชัดเจน
 • ข้อความที่เน้นต้องต่างจากข้อความอื่นๆ
 • จัดช่องว่างบรรทัดให้เหมาะสม อ่านง่าย
 • จัดขนาดตัวอักษรตามความสำคัญของข้อความ
 • หัวข้อที่ใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่ต้องเว้นช่องไฟให้รู้สึกไม่ติดขัด
 • จัดสีข้อความให้อ่านง่าย

การนำรูปแบบตัวอักษรมาประยุกต์ใช้ในมัลติมีเดีย

 • เมนูนำทาง

เป็นการสร้างรายการให้เลือก แบบเมนูควรวางตำแหน่งบนจอภาพให้ง่ายต่อการมองเห็นและน่าสนใจ และควรทำการเชื่อมโยงในแต่ละหน้าให้สัมพันธ์กันและสามารถกลับมาเริ่มต้นที่จอภาพหลักได้

 • ปุ่มกดโต้ตอบ

ปุ่มกด  เป็นกล่องข้อความแบบสามมิติสำหรับสร้างเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง เมื่อคลิกเมาส์ที่ปุ่มกด

                เครื่องมือสำหรับสร้างและแก้ไขรูปแบบตัวอักษร

 • ปัจจุบันมีเครื่องมือสำหรับสร้างและแก้ไขตัวอักษรมากมาย  ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสม เช่น Photoshop เป็นต้น
Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s