ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

คำอธิบายรายวิชา

     ผู้เรียนได้รับการพัฒนาด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบมัลติมีเดียภาพ วีดีโอ เสียง ข้อมูล การใช้โปรแกรมแบบมัลติมีเดีย คำสั่งในการดำเนินงาน หลักการกราฟิก การเขียนรูปภาพ การเก็บรูปภาพ การแก้ไข การสร้างกราฟิก การสร้างงานมัลติมีเดีย การใช้สี การตกแต่งภาพ การเชื่อมข้อมูล

ปฏิบัติการ ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างงานมัลติมีเดีย การสร้างงานกราฟิก การเขียนรูปภาพ การแก้ไข การใช้สี การตกแต่งภาพ การเชื่อมข้อมูล สามารถสร้างงานนำเสนอตามจินตนาการหรืองานที่ทำในชีวิตประจำวันอย่างเหมาะสม

ตระหนักและเห็นคุณค่า สร้างจิตสำนึก ความรับผิดชอบสามารถจัดทำงานนำเสนอคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ในการใช้ เทคโนโลยีแบบต่างๆ อย่างมีจิตสาธารณะ มีลักษณะนิสัยในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะและใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามผลการเรียนรู้ต่อไปนี้

 ผลการเรียนรู้

1. บอกและเข้าใจส่วนประกอบของโปรแกรมกราฟิกและมัลติมีเดีย

2. บอกและเข้าใจชนิดของแฟ้มข้อมูลกราฟิกและมัลติมีเดีย

3. ปฏิบัติการสร้างรูปภาพด้วยโปรแกรมตกแต่งภาพ

4. อธิบายและเข้าใจการบันทึกภาพและการเรียกใช้ภาพในฟอร์แมทแบบต่างๆ

5. เข้าใจและปฏิบัติการใช้สี และการตกแต่งภาพ อย่างสร้างสรรค์และมีคุณภาพ

6. ปฏิบัติการใช้โปรแกรมด้านกราฟิกและมัลติมีเดีย

7. เข้าใจและปฏิบัติการสร้างภาพเคลื่อนไหว การเก็บรูปภาพ การแก้ไข

การตัดเกรด

แบ่งคะแนนเป็น   80 : 20 คือ

คะแนนระหว่างภาค  :   80       คะแนนสอบปลายภาค  :  20

80 – 100               เกรด  4.0
75 –  79                 เกรด  3.5
70 –  74                 เกรด  3.0
65 –  69                 เกรด  2.5
60 –  64                 เกรด  2.0
55 –  59                 เกรด  1.5
50 –  54                 เกรด  1.0
0 –  49                 เกรด   0
ส่งงานไม่ครบ                    ร
ขาดสอบ                         ขส
เวลาเรียนไม่ถึง 80%      มส

Advertisements

One response »

  1. รายงานดีอิอิดีที่จูด

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s