:-)ข้อที่  1  คอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้งานมัลติมีเดียได้นั้นต้องประกอยด้วยอะไรบ้าง  (5 อย่าง)
:-Pข้อที่  2  มัลติมีเดีย สามารถประยุกต์ใช้ด้านใดได้บ้าง  อธิบายแต่ละด้านพร้อมยกตัวอย่างสั้นๆ พอเข้าใจ
:-)ข้อที่  3  ไฮเปอร์เท็กซ์ กับ ไฮเปอร์มีเดีย ต่างกันอย่างไร (อธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ)
:-Pข้อที่  4  ให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่าง รหัสแอสกี้ (ASCII) กับ รหัสยูนิโค้ด (Unicode) ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง 
:-)ข้อที่  5  นักเรียนคิดว่า การเลือกใช้ตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรประกอบงานมัลติมีเดีย ควรพิจารณาอะไรบ้าง จึงจะทำให้ ได้งานมัลติมีเดียที่น่าสนใจ
:-Pข้อที่  6  ให้นักเรียนเปรียบเทียบระหว่าง ภาพเวกเตอร์ กับ ภาพบิตแมป ว่าแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
:-)ข้อที่  7  ให้นักเรียนยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างหรือตกแต่งภาพนิ่ง พร้อมทั้งบอกจุดเด่นของโปรแกรมนั้นๆ มาพอเข้าใจ
:-Pข้อที่  8  ให้นักเรียนบอกประเภทแฟ้ม (นามสกุลแฟ้ม) ที่เป็นภาพนิ่ง มาให้มากที่สุด
:-)ข้อที่  9  แม่สีในทางคอมพิวเตอร์ มีกี่สี  มีสีอะไรบ้าง พร้อมทั้งบอกด้วยว่า ผสมสีอะไร ได้สีอะไร
:-Pข้อที่ 10  ให้นักเรียนบอกว่า หน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียง เรียกว่าอะไร  และ  หน่วยที่ใช้วัดความถี่ของเสียงเรียกว่าอะไร  (ตอบ 2 คำตอบ)
:-)ข้อที่ 11  ให้นักเรียนอธิบายว่า เสียงมีดี้ (MIDI) มีลักษณะอย่างไรบ้าง
:-Pข้อที่ 12  ให้นักเรียนคิดว่า คุณภาพของวีดีโอ พิจารณาจากอะไรบ้าง
:-)ข้อที่ 13  ให้นักเรียนยกตัวอย่างซอฟต์แวร์ที่ใช้ตัดต่อวีดีโอที่นักเรียนรู้จัก พร้อมบอกลักษณะเด่นของซอฟต์แวร์แต่ละตัวด้วย
:-Pข้อที่ 14  ให้นักเรียนยกตัวอย่างโปรแกรมที่ใช้สร้างงานมัลติมีเดียที่นักเรียนรู้จัก พร้อมบอกลักษณะเด่นของโปรแกรมแต่ละตัวด้วย
:-)ข้อที่ 15  นักเรียนคิดว่าสื่อการเรียนการสอนลักษณะมัลติมีเดียช่วยให้นักเรียน เรียนรู้เข้าใจมากขึ้นจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด (ให้เหตุผลประกอบ)
Advertisements