ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553

คำอธิบายรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต จำนวน 40 ชั่วโมง เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ผู้เรียนได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างงานตารางทำงาน รู้จักเครื่องมือพื้นฐาน หน้าที่ ประโยชน์ของโปรแกรมตารางทำงาน การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง สูตรและฟังก์ชัน การสร้างแผนภูมิ

ปฏิบัติการ ทักษะเบื้องต้นเกี่ยวกับโปรแกรมตารางทำงานอย่างน้อย 1 โปรแกรม เครื่องมือพื้นฐานของโปรแกรม การตกแต่งเอกสาร การสร้างตาราง สูตรและฟังก์ชัน การสร้างแผนภูมิ

เพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของตารางทำงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีอย่างมีจิตสำนึกและความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและลักษณะนิสัยในการทำงาน ซื่อสัตย์สุจริต มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ มีจิตสาธารณะใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ตามผลการเรียนรู้ต่อไปนี้

ผลการเรียนรู้

1. อธิบายลักษณะและการใช้งานบนโปรแกรมตารางทำงาน

2. เข้าใจและอธิบายส่วนประกอบต่างๆ ของโปรแกรมตารางทำงาน

3. อธิบายวิธีการใช้งานโปรแกรมตารางทำงานและจัดทำงานต่างๆ โดยใช้โปรแกรมตารางทำงานได้

4. เข้าใจและปฏิบัติการสร้างกราฟจากข้อมูล

5. เข้าใจและปฏิบัติการคำนวณ การสร้างสูตร ฟังก์ชั่นต่างๆ

6. สามารถปฏิบัติใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการใช้ตารางทำงานในรูปแบบที่เหมาะสมได้

การตัดเกรด

แบ่งคะแนนเป็น   80 : 20 คือ

คะแนนระหว่างภาค  :   80       คะแนนสอบปลายภาค  :  20

80 – 100               เกรด  4.0
75 –  79                 เกรด  3.5
70 –  74                 เกรด  3.0
65 –  69                 เกรด  2.5
60 –  64                 เกรด  2.0
55 –  59                 เกรด  1.5
50 –  54                 เกรด  1.0
0 –  49                 เกรด   0
ส่งงานไม่ครบ                    ร
ขาดสอบ                         ขส
เวลาเรียนไม่ถึง 80%      มส

 

Advertisements