ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2554

คำอธิบายรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต 1 หน่วยกิต จำนวน 40 ชั่วโมง เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์

ศึกษา ข้อมูล สารสนเทศ หลักการและวิธีการทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ในการจัดการข้อมูล การประมวลผลข้อมูลให้เป็นสารสนเทศ สารสนเทศในการตัดสินใจ ระบบคอมพิวเตอร์ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ การสื่อสารข้อมูล เครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเลือกใช้เครื่องมือในการสืบค้น ข้อมูล ปฏิบัติการ เลือกใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ในการรวบรวมข้อมูล ประมวลผล นำเสนอ ประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันเพื่อให้เข้าใจและเห็นคุณค่าของเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเข้าใจในเรื่องข้อมูล สารสนเทศการประมวลผลข้อมูลเป็นสารสนเทศ รู้จักใช้ข้อมูลและสารสนเทศเข้ามาช่วยในการตัดสินใจ สามารถเลือกเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานได้อย่างเหมาะสม เข้าใจระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รวบรวม สืบค้น ข้อมูลจากระบบเครือข่ายและแหล่งข้อมูลในท้องถิ่น ประยุกตใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวันอย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ

 ผลการเรียนรู้

1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของเทคโนโลยีสารสนเทศ

2. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์

4. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์

5. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบเครือข่ายที่ใช้ในการสืบค้นข้อมูลและสารสนเทศที่จำเป็นกับตนเอง

6. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการข้อมูล

7. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อินเทอร์เน็ตและใช้อย่างถูกวิธี

การตัดเกรด

แบ่งคะแนนเป็น   80 : 20 คือ

คะแนนระหว่างภาค  :   80       คะแนนสอบปลายภาค  :  20

80 – 100               เกรด  4.0
75 –  79                 เกรด  3.5
70 –  74                 เกรด  3.0
65 –  69                 เกรด  2.5
60 –  64                 เกรด  2.0
55 –  59                 เกรด  1.5
50 –  54                 เกรด  1.0
0 –  49                 เกรด   0
ส่งงานไม่ครบ                    ร
ขาดสอบ                         ขส
เวลาเรียนไม่ถึง 80%      มส

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s