:-)ข้อที่  1   คอมพิวเตอร์กับคน ต่างกันตรงไหนมากที่สุด  (อธิบายสั้นๆ) 
:-Pข้อที่  2  RAM  เป็นหน่วยความจำหลัก บางครั้งมีคนเรียกว่า เป็นหน่วยความจำชั่วคราว  เพราะอะไร ถึงถูกเรียกเช่นนั้น อธิบายสั้นๆ 
:-)ข้อที่  3  โปรแกรมคอมพิวเตอร์คือชุดคำสั่งหรือข้อมูลของคอมพิวเตอร์  นักเรียนทราบว่าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มีอยู่มากมายหลายประเภท  นักเรียนทราบหรือไม่ว่า โปรแกรมประเภทใหนมีความสำคัญที่สุด ที่ถ้าขาดหรือไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว คอมพิวเตอร์นั้นจะไม่สามารถเปิดขึ้นมาใช้งานได้เลย (พิมพ์คำตอบพร้อมอธิบายเหตุผลสั้นๆ พอเข้าใจ)
:-Pข้อที่  4  นักเรียนทราบว่าซอฟต์แวร์ประยุกต์มีหลายประเภท แล้วแต่ว่าจะประยุกต์ใช้งานทางด้านไหน เราก็สามารถซื้อหาซอฟต์แวร์ประยุกต์มาติดตั้งในคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้ แต่ก่อนที่เราจะซื้อหาซอฟต์แวร์มาเราต้องตรวจสอบว่าซอฟต์แวร์ตัวนั้นมันเข้ากับระบบเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราหรือไม่ นักเรียนคิดว่าเราควรพิจราณาอะไรบ้าง ในการเลือกซื้อซอฟต์แวร์ประยุกต์ซักตัวมาติดตั้งใช้งานในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเอง (พิจารณาทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แร์ อธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ)
:-)ข้อที่  5  เราทราบแล้วว่าระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วย 3 ส่วน คือฮาร์ดแวร์  ซอฟต์แวร์และบุคลากรทางคอมพิวเตอร์   แล้วทราบหรือไม่ว่าระบบคอมพิวเตอร์ทั้ง 3 ส่วน  ส่วนไหนสำคัญที่สุด (พิมพ์คำตอบพร้ออธิบายเหตุผลสั้นๆ พอเข้าใจ)
:-Pข้อที่  6  เราทราบแล้วว่าในระบบคอมพิวเตอร์นั้น ประกอบด้วย ฮาร์ดแวร์ , ซอฟต์แวร์และบุคลากร ทุกส่วนล้วนมีความสำคัญ  ถ้าเรามาพิจารณาในส่วนของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ ผู้บริหาร ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ อาจจะเก่งหรือไม่เก่งคอมพิวเตอร์ก็ตาม แต่เป็นผู้ที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อการใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนาองค์กร ถามว่า เพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนั้น (ให้นักเรียนให้เหตุผลสั้นๆ พอเข้าใจ)
:-)ข้อที่  7  ให้นักเรียนยกตัวอย่างบุคลากรทางคอมพิวเตอร์ที่นักเรียนชอบ หรือรู้จัก พร้อมทั้งบอกหน้าที่และลักษณะงานด้วย
:-Pข้อที่  8  20 MB มีกี่ไบต์  (หาคำตอบพร้อมแสดงวิธีคิดด้วย)
:-)ข้อที่  9  Network Topology พื้นฐานมีอยู่ 3 ประเภท (คือ แบบดาว, แบบบัส, แบบวงแหวน) แต่ละประเภทมีข้อดี ข้อด้อย แตกต่างกัน ให้นักเรียนบอกข้อดี ข้อด้อย ของ Topology แต่ละประเภท ให้ครบทั้ง 3 ประเภท
ให้ตอบตามรูปแบบดังนี้

  แบบดาว                 ข้อดี       :  ………………
                              ข้อด้อย  :  ………………       

  แบบบัส                   ข้อดี       :  ………………
                               ข้อด้อย  :  ………………  

  แบบวงแหวน          ข้อดี       :  ………………
                               ข้อด้อย  :  ………………

:-Pข้อที่ 10  การส่งสัญญาณข้อมูล สามารถส่งได้  3  รูปแบบด้วยกัน คือ  การส่งสัญญาณทางเดียว, การส่งสัญญาณกึ่งทางคู่, การส่งสัญญาณทางคู่ คำถาม ให้นักเรียนเปรียบเทียบการส่งสัญญาณข้อมูลระหว่าง การส่งสัญญาณทางเดียว กับ การส่งสัญญาณทางคู่ ว่าเหมือนหรือต่างกันอย่างไร (อธิบายเหตุผลสั้นๆ พอเข้าใจ)
:-)ข้อที่ 11  นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดจึงต้องนำคอมพิวเตอร์มาต่อกันเป็นเครือข่าย  (ให้เหตุผลสั้นๆ พอเข้าใจ)
:-Pข้อที่ 12  นักเรียนคิดว่า เพราะเหตุใดจึงต้องมีการจัดการข้อมูล (ตอบเป็นข้อๆ)
:-)ข้อที่ 13  นักเรียนคิดว่า  ระบบแฟ้มข้อมูล กับ ระบบฐานข้อมูล แตกต่างกันอย่างไรบ้าง (ตอบเป็นข้อๆ พร้อมอธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ)
:-Pข้อที่ 14  นักเรียนคิดว่า แรกเริ่มเดิมทีอินเทอร์เน็ต เกิดจากแนวคิดเพื่อสนองเรื่องอะไรมากที่สุด (อธิบายเหตุผลตนเองสั้นๆ พอเข้าใจ)
:-)ข้อที่ 15  นักเรียนได้ทราบประโยชน์และโทษของอินเทอร์เน็ตแล้ว นักเรียนคิดว่าจะใช้อินเทอร์เน็ต มาส่งเสริมการเรียน การศึกษาของตนเองอย่างไร จึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด (อธิบายสั้นๆ พอเข้าใจ)

 

Advertisements